, 30 September 2018
Performed by Shivkumar Sharma, Hariprasad Chaurasia, Bhavani Shankar, Vijay Ghate. Please visit yoganandatrust.org.